ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. 2. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ คุ้งบางกระเจ้า
2. 3. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าครอบครัว
3. 2. พัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินตราส่งเสริม BioEconomy
4. 5. สถาบันเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BioEconomy Academy)
5. 6. ศึกษาความคุ้มค่าจากการดำเนินงานของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. (โมเดลประเมินมูลค่าฯ)
6. ส่งเสริมธุรกิจระดับสูงเชิงพาณิชย์
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหม
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยไม้
9. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
10. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2559
11. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2558
12. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559
13. ส่งเสริมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
14. ส่งเสริมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและมีศักยภาพ
15. ส่งเสริมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่รอการตอบสนอง (Unmet Need)
16. การบริหารจัดการฟ้าใสแกลอรี่เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าทรัพยากรทางชีวภาพ
17. การนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในงาน Visibility ในพื้นที่การขาย
18. การพัฒนากฎหมายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ปี 2558
19. การพัฒนากฎหมายสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ปี 2559
20. สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy Academy) ปี 2558
21. สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy Academy) ปี 2559
22. สร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
23. ศึกษาความคุ้มค่าจากการดำเนินงานของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. ปี 2558
24. ศึกษาความคุ้มค่าจากการดำเนินงานของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพภ. ปี 2559
25. พัฒนา Business @ Biodiversity Platform และ Business Biodiversity Check ปี 2558
26. พัฒนา Business @ Biodiversity Platform และ Business Biodiversity Check ปี 2559
27. ส่งเสริมช่องทางและเครื่องมือทางการตลาด
28. พัฒนาองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจจากฐานชีวภาพ
29. โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายชื่อทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและ แข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
30. โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและ แข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ปี 2558
31. โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและ แข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ปี 2559
32. ศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างยั่งยืน
33. ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
34. ส่งเสริมธุรกิจพื้นฐานเชิงพาณิชย์ (ท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า) ปี 2558
35. ส่งเสริมธุรกิจพื้นฐานเชิงพาณิชย์ ปี 2559
36. การพัฒนามาตรฐานและการตรวจประเมินตราส่งเสริม Bio-Economy
37. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2558
38. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2559
39. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและระหว่างประเทศ ปี 2558
40. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและระหว่างประเทศ ปี 2559
41. ส่งเสริมธุรกิจสปาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
42. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์ ปี 2558
43. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์ ปี 2559
44. สร้างการรับรู้
45. ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
46. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
47. บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang) ปี 2558
48. บูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Gang) ปี 2559
49. ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
50. มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
51. โครงการธนาคารพันธุกรรมระดับชุมชน (Comminity Biobank)
52. การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า
53. การใช้แนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES)
54. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
55. จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
56. ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
57. ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ที่ขอรับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
58. พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย(www.Thaibiodiversity.org)
59. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเผยแพร่องค์ความรู้
60. กิจกรรมเสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี
61. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
62. กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ
63. กิจกรรมรวบรวมบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
64. กิจกรรมธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
65. กิจกรรมบริหารทุนวิจัย
66. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับ ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพกิจกรรม ประสานเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ผลงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
67. โครงการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพกิจกรรม สร้างพันธมิตรประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
68. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน และภาคธุรกิจบนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนกิจกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฯ
69. จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ กิจกรรมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และบริหารจัดการผลประโยชน์
70. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กิจกรรม จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ฯ
71. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยองดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงลุ่มน้ำด้วยกลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าทางระบบนิเวศจากชุมชน และมีเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
72. โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนกิจกรรม ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดภายใต้แนวคิด BEDO Concept
73. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถ ในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์
74. การพัฒนาสร้างการรับรู้ Biodiversity และ Bio-Economy ปี 2558
75. การสร้างการรรับรู้ Biodiversity และ Bio-Economy ปี 2559
76. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขนาดเล็กด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับคนเมือง
77. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
78. ศึกษาดูงานเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เชิงอนุรักษ์และ พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
79. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปี 2558
80. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปี 2559
81. สร้างเครือข่ายการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ปี 2558
82. สร้างเครือข่ายการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ปี 2559
83. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรพื้นถิ่น คุ้งบางกระเจ้า ปี 2558
84. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรพื้นถิ่น คุ้งบางกระเจ้า ปี 2559
85. ป่าครอบครัวเพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
86. ป่าครอบครัวเพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
87. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ป่าครอบครัว + ปลูกรักษ์)
88. พัฒนานวัตกรรมการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
89. รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ปี 2558
90. รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ปี 2559
91. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ปี 2558
92. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ปี 2559
93. ส่งเสริมช่องทางธุรกิจจากฐานชีวภาพสมัยใหม่